Retourneren en garantie


Bent u niet tevreden over de door u gekochte producten bij Visservicewebshop en wilt u uw producten retourneren dan kan dat binnen 30 dagen* vanaf het moment dat de bezorger de producten heeft overgedragen. Voorwaarde is wel dat het product nog ongebruikt is en voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, voorzien van de originele verpakking*. Wij vergoeden alle aankoopkosten met uitzondering van de kosten voor het retour zenden. De kosten voor het retour zenden zijn voor uw eigen rekening. 

U kunt de retourzending richten aan:

  • Visservice Webshop
  • Notweg 6
  • 1692 EM HAUWERT

Bent u van mening dat het retour zenden te wijten is aan een fout van Visservicewebshop of dat er sprake is van garantie? Vul dan onderstaand klachtenformulier in. Vermeld hierin duidelijk waarom u vind dat er een verkeerd product is geleverd. Indien wij uw klacht gegrond achten, dan zullen wij ook uw verzendkosten vergoeden. Wij proberen altijd hier binnen 48 uur op te reageren.  

Garantie:

Op alle door Visservice Webshop geleverde artikelen geldt in ieder geval  de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

 

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (Herroepingsformulier) , maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres

  • Visservice Webshop
  • Notweg 6
  • 1692 EM HAUWERT


U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

* De genoemde termijn en voorwaarden gelden niet als er sprake is van garantie.